INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że: ARTDENT GABINET STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY S.C. HANNA OSUCH, EWA CYBULSKA- PIECZYŃSKA, UL. OPOLSKA 37, 31-277 KRAKÓW, NIP: 9452064492, REGON: 120306192 odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z
umową oraz obowiązującymi przepisami. Inspektorem ochrony danych jest: mgr Agnieszka Bzdyk-Gibińska.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, aktualnych promocji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:

Dane zawarte w dokumentacji medycznej indywidualnej:

Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano wpisu.

Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

Dane zawarte na fakturze Vat – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24.

Dane zawarte w Księdze Skargi i Wniosków – przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

 

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Dane osobowe podawane obowiązkowo:
Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.
poz. 666):

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.):

Dane przetwarzane dobrowolnie:

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych (telefon) uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poprzez ich profilowanie. Oznacza to, że państwa dane osobowe, będą przetwarzana w celu uzyskania informacji o Państwa stanie zdrowia, właściwym postawieniu diagnozy i przygotowaniu odpowiedniego planu leczenia. O takiej czynności zostaną Państwo poinformowani przed rozpoczęciem takiego procesu przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych.

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Telefon: 883 925 879 Mail: IOD@cdpm.pl Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami,
których dan dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.